Bryllup


Velkommen til vigsel i St. Johannes og Frue kirke (Hetlandskirken)

Det er en del detaljer som må være på plass i god tid før vigselen finner sted. For informasjon og ledige datoer, se kirken.stavanger.no/Bryllup

Presten har en vigselsamtale med brudeparet før vielsen, senest uken før. Detaljer i vigselen og salmer blir ofte gjennomgått og avtalt i møte med presten. Ønsker dere å planlegge tidligere eller er dere i tvil om hva som passer i vielsen, vennligst ta kontakt. Hvis det gjelder musikkvalg, kan dere kontakte kantor direkte. 

 

Edgar Hansen organist / kantor

51 84 04 00

995 55 217

Vi ønsker at dere skal få et godt møte med kirken i forbindelse med inngåelse av ekteskap og håper at denne høytidsdagen blir minneverdig for dere. Denne siden er laget til hjelp i forberedelsesarbeidet og vi håper dere tar kontakt med menighetskontoret enten dere vil ha råd fra prest eller organist om noe vedrørende bryllupet.

Et ekteskap blir inngått når to personer i vitners nærvær gir hverandre løfte om at de vil leve sammen i ekteskap – og når en godkjent vigselsperson erklærer at ekteskapet har offentlig gyldighet.

En ekteskapsinngåelse kan skje borgelig eller kirkelig – juridisk sett er det ingen forskjell. En kirkelig vigsel har et kristent perspektiv i tillegg til den juridiske siden. Handlingen har preg av å være en gudstjeneste. Det blir lest bibeltekster om ekteskapet og det blir bedt for dem som gifter seg. Ektepar som er viet borgelig, kan i ettertid velge å ha en kirkelig forbønnshandling for ekteskapet.

Bryllupsmarsjer
Det er mye musikk som kan egne seg til bryllup. Mange flotte orgelstykker fra det klassiske repertoaret er velegnet. Noen musikkstykker er gjennom tradisjon blitt særlig knyttet til bryllup. Det varierer også litt hva som brukes inn og ut, men kanskje er det greit å ha et stykke med ”trøkk” til utgang. Noen har egne ønsker når det gjelder musikk, andre ikke. Festmusikk blir det uansett! Det kan selvfølgelig også brukes ekstra instrumenter, for eks. trompet sammen med orgel. Det er mulig å ta kontakt med organist for å finne musikere som kan bidra hvis dere ønsker det, ellers greier orgelet seg svært godt alene. I likhet med solosang kan man også ha et musikkstykke å lytte til under seremonien. Skal organisten akkompagnere andre sangere eller musikere, er det viktig å ta kontakt i god tid for avtaler og eventuell øving på forhånd. Solister/musikere er ansvarlig for notemateriell. 

Salmer ved vigsel
Det er mange salmer som kan være fine i forbindelse med vigsel. Noen har blitt mye brukt til bryllup. Det finnes også mange andre enn de mest kjente som egner seg. Salmene behøver ikke bare å handle om kjærlighet. Takke – og lovsanger egner seg også godt. Tenk gjerne på salmer dere har et forhold til og som mange i bryllupet deres kan være med å synge.

Vi bruker Norsk salmebok i kirken i dag.  I en vigsel brukes vanligvis tre salmer. 
Er der soloinnslag, blir det som regel bare sunget to salmer. Salmene settes gjerne opp i samarbeid med presten som skal ha vigselen. Nedenfor finner dere noen forslag til salmer. Listen er til hjelp, men dere kan selvfølgelig finne andre salmer fra salmeboken. Hvis salmene er svært lange, synger man gjerne et utvalg av vers.

Norsk Salmebok:
    1   Herre Gud, ditt dyre navn og ære
108   Vår Gud han er så fast en borg
197   Deg være ære
233   Kjærlighet er lysets kilde
280   Store Gud vi lover deg
308   Nå la oss takke Gud
309   Lovsyng vår Herre
312   Til himlene rekker din miskunnhet, Gud
314   Alt står i Guds faderhånd
318   Himmelske Fader
409   I dine hender, Fader blid
415   Alltid freidig
431   La oss vandre i lyset
432   Vi syng med takk og glede    482   Deg å få skode
625   Herre, signe du og råde
651   Kjærlighet fra Gud
655   Guds godhet sang i sinnet
666   Å leva, det er å elska
670   Til kjærleik Gud oss skapte
734   Guds kjærleik er som stranda og som graset
841   Den blomstertid nå kommer
844   No livnar det i lundar

Norsk Salmebok 1985.
670  La huset bli bygget
671  Allmakts Gud og kjærleiks Fader

Landstads reviderte salmebok:
844   Det er så yndig å følges ad.

 

Alminnelige bestemmelser som gjelder vigsel etter Den norske kirkes ordning

1. Ekteskap inngås ved at to personer  offentlig, i vitners nærvær og for godkjent (borgerlig eller kirkelig) myndighet avgir løfte til hverandre om at de vil leve sammen i ekteskap, og dette erklæres å ha offentlig gyldighet.

2. Ekteskapsinngåelse etter kirkens ordning har både en juridisk og en kirkelig side. Den handling som er ekteskapsstiftende etter samfunnets lovgivning, foretas for Guds ansikt, og er derfor en kirkelig handling av gudstjenestelig karakter. Enkeltelementer ved handlingen, som musikk, opplesning og andre innslag må utformes i samsvar med dette.

3. Handlingen finner sted i kirken eller et annet gudstjenestested som etter biskopens avgjørelse kan brukes til vigsel.

4. Før handlingen har den som skal forrette – unntaksvis en annen på dennes vegne – en samtale med brudeparet.

5. Salmer og sanger må på forhånd godkjennes av forrettende prest og det musikalske stoff av kantor/organist.

6. Den forestående vigsel bør på forhånd bekjentgjøres gjennom kunngjøringene i en gudstjeneste, og brudeparet nevnes i forbønnen.

7. Hvis en vil feire Bryllupsmesse, følger en enten ordningen Vigsel til og med siste salme. I løpet av handlingen kan det gis rom for medvirkning av ulike slag. Det kan være medvirkning fra bryllupsfølget ved enkelte av de liturgiske ledd, og det kan være tillegg til handlingen i form av musikk eller høytlesning, eventuelt kombinert med at det tennes lys i lysgloben. Blant de kulturelle innslag kan det også åpnes for elementer som understreker brudeparets etniske bakgrunn. Der den ene part har en annen kirkelig tilhørighet enn Den norske kirke, kan det etter godkjennelse av biskopen åpnes for deltakelse fra vedkommende kirkesamfunn. Både når det gjelder medvirkning fra andre kirkesamfunn og kulturelle innslag, skal disse tilpasses vigselshandlingens gudstjenestlige karakter og ikke bryte med Den norske kirkes trosgrunnlag. Innslag som kommer som tillegg til liturgien, kan plasseres etter ledd

8. Forbønn.
Hvordan får vi grønt lys for at vi kan gifte oss med hverandre?
Ifølge Ekteskapsloven er det Folkeregisteret som undersøker om paret som vil gifte seg, oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap.
Fra Kirkens Servicetorg får dere de papirene dere trenger. Dere kan også skrive ut nødvendige skjemaer her
Se liturgiene for Vigsel og Forbønn for borgerlig inngått ekteskap her: 

Ordning for vigselsgudstjenesten
Over halvparten av alle ekteskapsinngåelser i Norge skjer i regi av Den norske kirke (11440 kirkevigsler i 2003).
Se for øvrig Barne- og familiedepartementets orientering om inngåelse av ekteskap. 

Skjema
Hver av forloverne skal fylle ut skjemaet Forlovererklæring
(bokmål - nynorsk - English)

Hver av brudefolkene skal fylle ut skjemaet Erklæring for prøving av ekteskapsvilkårene
(bokmål - nynorsk - English)

Ved navneendring skal det etter Navneloven av 7. juni 2002 sendes Melding om endring av navn til folkeregisteret. 
Melding om endring av navn

 

Tilbake