Diakoni


Hva er diakoni?

Diakoni er nestekjærlighet i praksis. Det er omsorg for hele mennesket fra vugge til grav, både forbyggende og helende. Den har fokus på åpen og skjult nød. Det kristne menneskesynet ligger til grunn for tjenesten.

Diakoni defineres som følger:

” Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet.”

Sentralt innenfor diakonien står:

KAMPEN FOR RETTFERDIGHET:
”Kampen for rettferdighet innebærer å stille seg ved siden av medmennesket, ikke som passiv tilskuer, men i aktivt engasjement. Det er derfor nødvendig å klargjøre årsakene til menneskelig nød og lidelse, arbeide for å endre forhold som opprettholder nødstilstander og skape nye livsmuligheter. Alle mennesker har rett til å leve et menneskeverdig liv. Vi kan ikke stille oss likegyldige til mennesker som kjemper for livet. I denne kampen må vi stå på rettferdighetens og solidaritetens side sammen med dem.

VERN OM SKAPERVERKET:
Vern av skaperverket er en del av Guds forvalteroppdrag og innebærer et ansvar for å bevare hele skaperverkets integritet. Vern av skaperverket favner alt Gud har skapt, jorden med planter, dyr og mennesker, havet og luften og hele det økologiske samspill.

INKLUDERENDE FELLESSKAP:
Inkluderende fellesskap er et viktig uttrykk for kirkens medmenneskelige omsorg. Dette fellesskapet beskrives i Bibelen som en kropp med mange ulike lemmer og funksjoner Å styrke båndene mellom mennesker og knytte nye bånd der forhold har gått i stykker, er en diakonal utfordring. Gode fellesskap gir alle mulighet til både å yte og å ta imot. De har plass til mangfold og sørger for at ingen faller utenfor

NESTEKJÆRLIGHET:
Nestekjærlighet omfatter alle sider ved mennesket. Det er perioder i livet hvor man har evne og mulighet til å gi, andre ganger trenger man selv å få. Mennesker er gjensidig avhengig av hverandre. Gjennom hele livsløpet trenger vi å bli møtt med nestekjærlighet og barmhjertighet. Alle mennesker trenger å bli møtt med nestekjærlighet både i glede og i sorg. Her har vi et ansvar som enkeltmennesker og som menighetsfellesskap

Lenke til plan for diakoni i Den norske kirke

Tilbake